Naše

ciele
  

Chceme ponúknuť žiakom priestor na rozvoj ich osobnosti a ich individuálnych daností k úspešnému kognitívnemu rozvoju. Chceme rešpektovať a byť rešpektovanými. Preto v našej základnej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník.

Chceme priniesť pridanú hodnotu cez jazykové vzdelávanie prostredníctvom pedagóga s adekvátnym vzdelaním. Vo vyučovaní cudzieho jazyka budeme budovať jazykovú a komunikačnú gramotnosť založenú na postupnom rozvíjaní komunikačných jazykových činností: recepcie (počúvanie a čítanie s porozumením), produkcie (ústny a písomný prejav) a interakcie (ústna a písomná interakcia) od najnižšej úrovne pred A1.

Chceme budovať princípy a koncepty informatiky, vrátane elementárnej logiky, jednoduchej reprezentácie údajov, aby žiak pri výstupe na úrovni propedeutiky dokázal prakticky vytvoriť počítačové programy, vedel zvoliť a použiť primerané nástroje na úpravu údajov rôznych typov, pre vytváranie a ladenie elementárnych programov a pre prácu s webovými stránkami a bezpečne pracovať v digitálnom prostredí..

V oblasti budovania prírodovednej gramotnosti budeme viesť žiakov k tomu, aby pri výstupe disponovali určitými čiastočne rozvinutými prírodovednými predstavami a v známych situáciách vedeli poskytnúť možné vysvetlenia alebo formulovať závery z jednoduchých pozorovaní a riadených jednoduchých výskumných aktivít. Chceme žiakov hravou formou viesť k starostlivosť o našu planétu, budovať postoje konať zodpovedne vo vzťahu k prírodným zdrojom a životnému prostrediu.

Veľký dôraz kladieme na aktívne využívanie pohybu, aby žiaci vnímali pohyb ako každodennú súčasť svojho života, aby sa snažili zlepšovať úroveň svojej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Externé priestory školy plánujeme využiť na edukačné účely, ale aktívne využ ívať aj edukačné v y chádzky do blízkeho lesoparku , spoznávanie a objavovanie okolia a sveta.

A

podporovať adaptačný proces žiaka z prostredia materskej školy do 1. ročníka základnej školy v duchu kresťanskej lásky a rešpektovania individuality dieťaťa v spolupráci s rodičmi a odborníkmi v zmysle § 60 ods. 3 školského zákona do prvého ročníka prijímať dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť

B

C

budovať základný hodnotovo kultúrny rámec osobnosti žiaka

 

rozvíjať všestrannú a funkčnú gramotnosť v súlade s požiadavkami spoločnosti, aby ju žiak vedel uplatniť v každodennom živote pri napĺňaní svojich osobných, vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych potrieb

D

budovať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívania digitálnych technológií, komunikácie v štátnom jazyku a v cudzom jazyku

E

budovať kompetencie najmä v oblasti prírodných vied, humanitných vied, technických vied, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, pohyb u a zdravia, kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, umelecké kompetencie

F

rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, rozvíjať a vhodne dopĺňať schopnosti, ktoré dieťa získavalo primárne v rodinnom prostredí,

G

posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre

H

naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty

I

odhaľovať individuálne talenty a schopnosti žiakov a povzbudzovať ich sebavedomie pri rozvoji ich osobnosti, p lne rozvinúť u žiakov schopnosť podeliť sa o svoje talenty a danosti s kolektívom a tým sa naučiť vnímať rozdielnosť ako priestor pre štedrosť

J

pripraviť žiakov pre život tak, aby bol i tvorivým a hodnotným prínosom pre každé prostredie, do ktorého prídu

K

odovzdávať katolícku vieru žiakom prirodzeným spôsobom pri každodenných činnostiach