Tuition fee

Afternoon activities

Cenník platný pre nové deti nastupujúce po 10.1.2024

1. Školné pre prvé dieťa: 225 EUR mesačne

Školné počas školského roka je 225 EUR mesačne. Školné zahŕňa denné vzdelávanie v čase rozvrhu základnej školy a Klub škovránkov od 7.00 h do 8:00 hod.

Druhý súrodenec v našej škole má kedykoľvek v budúcnosti  výšku školného 150 EUR. Tretí a ďalší súrodenec kedykoľvek u nás platí 50 EUR mesačné školné.

2. Full-day meals: 4.50 EUR per day.

We also provide breakfast to the children. If they stay at Akadémia sv. Michala after classes, they also have access to an afternoon snack.

The price of meals is subject to change.

3. Terms and conditions of tuition:

Školné sa v prvom roku uhrádza vopred na 4 mesiace (september – december) do 10 dní od doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa. V prípade neuhradenia nebude garantované miesto v škole. Školné na ďalšie mesiace školského roka sa uhrádza do 15. dňa v mesiaci vopred. Školné sa uhrádza počas 10 mesiacov v škole. Uhradené školné sa nevracia. Školné sa nemení počas celého pobytu jedného dieťaťa v škole. V prípade zvýšenia školného, toto môže byť aplikované na dieťa, ktoré nastúpi do školy po účinnosti zvýšenia školného.

3. Akadémia sv. Michala: starting from 40 EUR per month.

Children have the option to stay after classes at St. Michael's Academy (Akadémia sv. Michala) which offers a diverse program that parents can tailor according to their time and financial capabilities. 

The English Language Club – conversation during creative activities with a native speaker: 40 EUR per month (1 day per week/1 hour)

The French Language Club – conversation during creative activities: 40 EUR per month (1 day per week/1 hour).

Folklore class – 40 EUR per month (1 day per week/1 hour).

Become a superhero – motivational meetings with well-known personalities - 40 EUR per month (1 day per week/1 hour).

I cook at home – 40 EUR per month (1 day per week/1 hour).

School Academy – children's activities according to their own choice daily from 14:00 to 17:00: 5 EUR/child/day (100 EUR/monthly).

You can read about the specific contents of extracurricular activities on our website: www.akademiasvmichala.sk